Camshaft Position Sensor

Item #: BACB61-748008

Brand: Bapmic
Car Make: Hyundai
OE #:: 393183C100
Application: :/;Santa Fe/