Ignition Coil

Item #: BACB12-245015

Brand: Bapmic
Car Make: BMW
OE #:: 12138616153/12137594937/12137571463/12137594938/12131712219/12130148594
Application: 1':E81/E82/E87/E87N/E88/F20/F20N/F21/F21N/;2':F22/F23/F87/;3':E46/E90/E90N/E91/E91N/E92/E92N/E93/E93N/F30/F30N/F31/F31N/F34/F35/F35N/F80/F80N/;4':F32/F33/F36/F82/F83/;5':E39/E60/E60N/E61/E61N/F07/F07N/F10/F10N/F11/F11N/F18/F18N/;